Zasady dotycz膮ce zachowania bezpiecze艅stwa sanitarnego w trakcie Targ贸w.

Zasady dotycz膮cy zachowania bezpiecze艅stwa sanitarnego w trakcie Targ贸w (鈥瀂asady鈥)
I. Postanowienia og贸lne
1. Zasady dotycz膮 ka偶dego Uczestnika Targ贸w tj. wystawc贸w, odwiedzaj膮cych oraz innych os贸b przebywaj膮cych na terenie Targ贸w.
2. Zasady zosta艂y wydane przez organizatora Targ贸w 鈥 Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. z siedzib膮 w Nadarzynie, w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa sanitarnego Uczestnikom Targ贸w w zwi膮zku z wyst膮pieniem epidemii COVID-19 i jest stworzony w oparciu o aktualne wytyczne Ministra Rozwoju oraz G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego.
3. W przypadku zmian ww. wytycznych lub zmian w przepisach prawa Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Zasad w tym zakresie.
4. Uczestnicy Targ贸w s膮 bezwzgl臋dnie zobowi膮zani do stosowania si臋 do Zasad, kt贸re dost臋pne s膮 pod adresem www.oldtimerwarsaw.com/covid-19 oraz zostan膮 wywieszone przy wej艣ciu na targi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wst臋pu osobom na Targi, w przypadku gdyby ilo艣膰 Uczestnik贸w przekroczy艂a dozwolon膮 ilo艣膰 os贸b.
6. Zasady dotycz膮 zar贸wno przestrzeni zewn臋trznych jak i wewn臋trznych Targ贸w.
7. W przypadku niestosowania si臋 do postanowie艅 niniejszych Zasad Organizator zastrzega sobie prawo do za偶膮dania od Uczestnika niezw艂ocznego opuszczenia terenu Targ贸w.
II. Zapewnienie bezpiecze艅stwa pracownik贸w/os贸b 艣wiadcz膮cych us艂ugi na targach
1. Pracownik, kt贸ry m贸g艂 narazi膰 si臋 na zaka偶enie SARS-CoV-2 poza miejscem 艣wiadczenia us艂ug zobowi膮zany jest niezw艂ocznie, telefonicznie zg艂osi膰 to pracodawcy i powiadomi膰 stacj臋 epidemiologiczn膮, do czasu badania i decyzji winien si臋 wstrzyma膰 od uczestniczenia w targach.
2. Wprowadza si臋 procedur臋 przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego, w szczeg贸lno艣ci o braku wyst臋powania objaw贸w chorobowych u pracownika/osoby 艣wiadcz膮cej us艂ugi oraz o braku kontaktu z osob膮, kt贸ra mia艂a widoczne objawy chorobowe lub by艂a nara偶ona na kontakt z osob膮 zaka偶on膮.
3. Spotkania i narady wewn臋trzne s膮 prowadzone przy otwartych oknach lub drzwiach i z zachowaniem odleg艂o艣ci co najmniej 1,5 metra odleg艂o艣ci pomi臋dzy osobami.
4. Zosta艂y zapewnione 艣rodki ochrony osobistej dla pracownik贸w/os贸b 艣wiadcz膮cych us艂ugi (maseczki, r臋kawice jednorazowe), a tak偶e preparaty do dezynfekcji r膮k.
III. Zasady dotycz膮ce zapewnienia bezpiecze艅stwa w trakcie Targ贸w
A. Tereny wystawiennicze
1. Wprowadza si臋 zmian臋 sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczych (zewn臋trznej i wewn臋trznej) poprzez poszerzenie ci膮g贸w komunikacyjnych pomi臋dzy stoiskami wystawienniczymi do szeroko艣ci minimum 3 metr贸w.
2. Wprowadza si臋 ograniczenie w ilo艣ci os贸b mog膮cych przebywa膰 na terenie Targ贸w do nie wi臋cej ni偶 1 osoby na 2.5 m2 powierzchni dost臋pnej dla uczestnik贸w, z wy艂膮czeniem obs艂ugi Targ贸w oraz stoisk wystawienniczych.
3. Wprowadza si臋 sprzeda偶 bilet贸w wst臋pu online z podzia艂em na poszczeg贸lne dni, kt贸ra jest sposobem rekomendowanym przez Organizatora.
4. Wprowadzono systemy rejestracji wystawc贸w, medi贸w, zwiedzaj膮cych.
5. Wprowadzono obowi膮zek zas艂aniania ust i nosa (mask膮, przy艂bic膮 lub innym materia艂em).
6. Rekomenduje si臋 noszenie r臋kawiczek przez ka偶dego Uczestnika Targ贸w.
7. Wprowadzono mo偶liwo艣ci otrzymania masek jednorazowych na terenie Targ贸w.
8. Zainstalowanie odpowiedniej liczby pojemnik贸w z preparatem dezynfekuj膮cym przy wszystkich wej艣ciach, w toaletach i innych og贸lnodost臋pnych przestrzeniach.
9. Wprowadza si臋 zakaz roznoszenia ulotek i takich dzia艂a艅 na terenie Targ贸w, kt贸re mog艂yby sprzyja膰 tworzeniu si臋 skupisk ludzi. Zalecane jest umieszczenie materia艂贸w reklamowych na stojakach.
B. Strefa wej艣cia i wyjazdu
1. Na Targi zostan膮 wpuszczone wy艂膮cznie osoby uprawnione i posiadaj膮ce dokumenty wst臋pu tj. zg艂oszeni wystawcy, zarejestrowani odwiedzaj膮cy, media, pracownicy obs艂ugi i s艂u偶by serwisowe.
2. Wyznaczono odr臋bne drogi komunikacji dla Uczestnik贸w Targ贸w 鈥 jednej dla os贸b wchodz膮cych na teren Targ贸w, drugiej dla wychodz膮cych, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu mi臋dzy nimi.
3. Dla go艣ci oczekuj膮cych na wej艣cie na teren Targ贸w, wydziela si臋 strefy kolejki do wej艣cia poprzez linie i naklejki wskazuj膮ce kierunki, tak, aby odleg艂o艣膰 pomi臋dzy osobami wynosi艂a minimum 1,5 m.
4. Wprowadza si臋 bezdotykowe formy weryfikacji dokument贸w wst臋pu w strefach wej艣cia i wjazdu.
5. Wprowadza si臋 system liczenia os贸b, co umo偶liwi weryfikacj臋 liczby os贸b przebywaj膮cych na terenie Targ贸w oraz pozwoli na blokad臋 wej艣cia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby os贸b.
6. W strefach wej艣cia przeprowadzana b臋dzie kontrola, czy osoby wchodz膮ce na teren Targ贸w maj膮 na twarzy mask臋 i za艂o偶one r臋kawiczki, je艣li b臋dzie to wymagane obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
7. W strefie wej艣cia wprowadzono bezdotykowy, obowi膮zkowy pomiar temperatury cia艂a, je艣li b臋dzie to wymagane obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
8. Przygotowano zamkni臋te, odizolowane i odpowiednio dezynfekowane pomieszczenie dla os贸b z objawami infekcji. Zapewniono odpowiednie zabezpieczenie pracownikom medycznym pracuj膮cym w tym pomieszczeniu.
C. Punkty obs艂ugi Klienta (recepcje, biura targ贸w)
1. Ograniczono liczb臋 punkt贸w obs艂ugi do niezb臋dnego minimum i wprowadzono w jak najszerszym stopniu obs艂ug臋 online.
2. Wyposa偶ono punkty obs艂ugi w os艂ony z plexi, o ile nie jest mo偶liwe zachowanie bezpiecznej odleg艂o艣ci 1,5 m.
3. Do pracy s膮 dopuszczani jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury cia艂a, za ich zgod膮, wyposa偶eni w maski/ przy艂bice ochronne oraz r臋kawiczki.
4. Przygotowano bezpieczne strefy kolejki do punkt贸w obs艂ugi, w kt贸rej oczekuj膮cy s膮 oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczono miejsca (poprzez ta艣my, s艂upki czy naklejki na pod艂odze) do zatrzymania si臋 os贸b oczekuj膮cych na obs艂ug臋 w odleg艂o艣ci 1,5 metra od osoby obs艂uguj膮cej.
5. Powierzchni lad recepcyjnych w punkcie obs艂ugi s膮 dezynfekowane nie rzadziej ni偶 co godzin臋.
6. Zaleca si臋 dokonywanie rozlicze艅 bezgot贸wkowych. Terminale p艂atnicze zostaj膮 zabezpieczenie foli膮, a ich dezynfekcja nast臋puje nie rzadziej ni偶 co godzin臋.
D. Stoiska wystawiennicze i strefy dla go艣ci
1. Liczba dost臋pnych miejsc siedz膮cych na terenach Targ贸w zosta艂a zorganizowana w spos贸b zapewniaj膮cy zachowanie odleg艂o艣ci聽 przynajmniej 1,5 m.
2. W trakcie monta偶u i demonta偶u stoisk firmy zabudowuj膮ce i dostawcy s膮 zobowi膮zani do zachowania dotycz膮cych ich zasad bezpiecze艅stwa zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami i zaleceniami G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego.
3. Wprowadza si臋 obowi膮zek, aby Wystawcy zapewnili na swoich stoiskach stosowne 艣rodki ochrony osobistej dla personelu oraz 艣rodki dezynfekuj膮ce dost臋pne dla os贸b odwiedzaj膮cych stoisko.
4. Zaleca si臋 Wystawcom, aby w miar臋 mo偶liwo艣ci materia艂y dla go艣ci targowych by艂y dost臋pne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).
5. Zaleca si臋 Wystawcy dostosowanie liczby dost臋pnych miejsc siedz膮cych na stoisku poprzez wprowadzenie specjalnych rozwi膮za艅 umo偶liwiaj膮cych zachowanie odleg艂o艣ci przynajmniej 1,5 metra pomi臋dzy tymi miejscami siedz膮cymi.
6. Wprowadza si臋 zakaz serwowania posi艂k贸w i napoj贸w na stoiskach wystawienniczych, z wy艂膮czeniem tych, kt贸re zapakowane s膮 w fabryczne opakowania lub podawane s膮 bezpo艣rednio z dystrybutora do jednorazowych naczy艅. Naczynia jednorazowe winny by膰 zapakowane osobno i podawane ka偶dorazowo osobie, chc膮cej z nich skorzysta膰. Blaty na kt贸rych znajduj膮 si臋 posi艂ki lub napoje winny by膰 dezynfekowane minimum raz na 1 godzin臋.
E. Przestrzenie gastronomiczne
1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) nast臋puje zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cymi zasadami bezpiecze艅stwa w tego typu obiektach.
2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla go艣ci oczekuj膮cych na wej艣cie do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) nast臋puje z zachowaniem bezpiecznych odst臋p贸w minimum 1,5聽metra.
F. Higiena otoczenia i 艣rodki bezpiecze艅stwa
1. Serwis sprz膮taj膮cy zobowi膮zany jest do dzia艂ania zgodnie z planem zachowania higieny.
2. Zapewniono odpowiedni膮 ilo艣ci urz膮dze艅 do higieny r膮k, 艣rodk贸w na bazie alkoholu w miejscach przebywania Uczestnik贸w np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp.
3. Personel obs艂uguj膮cy Targi zosta艂 przeszkolony w zakresie zasad re偶imu sanitarnego i bezpiecze艅stwa podczas przebywania uczestnik贸w na terenie Targ贸w.
4. Regularne, nie rzadziej ni偶 co 2 godziny, przeprowadzane jest czyszczenie i dezynfekcja cz臋sto dotykanych element贸w infrastruktury: klamki, por臋cze, balustrady, blaty z u偶yciem 艣rodk贸w dezynfekuj膮cych.
5. 艢mieci i odpady przechowywane s膮 w pojemnikach regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
6. W pomieszczeniach i przestrzeni, w jakich przebywaj膮 Uczestnicy przeprowadza si臋 regularn膮 wentylacj臋.
7. Wszystkich toalety zosta艂y wyposa偶one w p艂ynne myd艂o i jednorazowe r臋czniki papierowe, a tak偶e w p艂yn dezynfekuj膮cy. Dokonywana jest regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet. Wprowadzono karty kontrolne, z cz臋stotliwo艣ci膮 serwisu co godzin臋.
8. Zapewniona zosta艂a obecno艣
9. zespo艂u medycznego dost臋pnego na terenie Targ贸w podczas ich trwania.
G. Komunikacja z Go艣膰mi
1. W trakcie Targ贸w podejmowane s膮 wzmo偶one akcje informacyjne dotycz膮ce zasad bezpiecze艅stwa obowi膮zuj膮cych Uczestnik贸w Targ贸w.
2. Podczas Trag贸w prowadzona jest komunikacja (przez system d藕wi臋kowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby os贸b mog膮cych przebywa膰 jednocze艣nie na terenach targowych, zachowaniu odleg艂o艣ci mi臋dzy kolejnymi osobami, obowi膮zku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.
3. W widocznych miejscach na terenie Targ贸w zosta艂y umieszczone materia艂y edukacyjne (w postaci plakat贸w, plansz na ekranach czy film贸w instrukta偶owych) na temat higieny r膮k i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obs艂ugi klienta, strefy wej艣ciowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi lud藕mi i unikania u艣cisk贸w d艂oni.
4. Zosta艂 uruchomiony alarmowy numeru telefonu, informacje o numerze alarmowym oraz zasadach korzystania z tego numeru zosta艂y umieszczone w widocznych miejscach.
H. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zaka偶enia koronawirusem pracownik贸w/os贸b 艣wiadcz膮cych us艂ugi
1. Pracownicy, wystawcy, osoby 艣wiadcz膮ce us艂ugi zobowi膮zani s膮 do wype艂nienia o艣wiadczenia o stanie swojego zdrowia.
2. Pracownicy/osoby 艣wiadcz膮ce us艂ugi zostali poinstruowani, 偶e w przypadku wyst膮pienia niepokoj膮cych objaw贸w nie powinni przychodzi膰 do pracy, powinni pozosta膰 w domu i skontaktowa膰 si臋 telefonicznie ze stacj膮 sanitarno-epidemiologiczn膮, oddzia艂em zaka藕nym, a w razie pogarszania si臋 stanu zdrowia zadzwoni膰 pod nr GIS 22聽500聽115 lub 999 lub 112 i poinformowa膰, 偶e 聽mog膮 聽by膰 聽zaka偶eni 聽koronawirusem.
3. Zaleca si臋 bie偶膮ce 艣ledzenie informacji G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dost臋pnych na stronach 聽gis.gov.pl聽聽lub聽www.gov.pl/web/koronawirus/, a tak偶e obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
4. W przypadku wyst膮pienia u pracownika wykonuj膮cego swoje zadania na stanowisku pracy niepokoj膮cych objaw贸w sugeruj膮cych zaka偶enie koronawirusem zostanie on niezw艂ocznie odsuni臋ty od pracy i odes艂any transportem indywidualnym do domu. O fakcie tym zostanie powiadomiona w艂a艣ciwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczn膮, do kt贸rej instrukcji i聽polece艅 nale偶y si臋 bezwzgl臋dnie stosowa膰.
5. Pracownik u kt贸rego wyst臋puj膮 niepokoj膮ce objawy b臋dzie oczekiwa膰 na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w kt贸rym jest mo偶liwe czasowe odizolowanie go od innych os贸b.
6. Organizator podejmie dzia艂ania, w celu ustalenia obszaru, w kt贸rym porusza艂 si臋 i przebywa艂 pracownik lub inna osoba, przeprowadzi rutynowe sprz膮tanie, zgodnie z procedurami zak艂adowymi oraz zdezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, por臋cze, uchwyty itp.).
7. Organizator stosuje si臋 do zalece艅 Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy nale偶y wdro偶y膰 dodatkowe procedury, bior膮c pod uwag臋 zaistnia艂y przypadek.
I. Procedury post臋powania w przypadku podejrzenia u osoby zaka偶enia koronawirusem
1. W przypadku zauwa偶enia u siebie objaw贸w zara偶enia koronawirusem, nale偶y niezw艂ocznie uda膰 si臋 do Punktu Medycznego i powiadomi膰 o tym fakcie obs艂ug臋 Targ贸w.
2. W przypadku zauwa偶enia osoby, kt贸ra ma objawy zaka偶enia koronawirusem lub podejrzewa si臋, 偶e mo偶e by膰 osob膮 zaka偶on膮 nale偶y niezw艂ocznie o tym poinformowa膰 obs艂ug臋 Targ贸w.
3. Osoby, kt贸re maj膮 objawy zaka偶enia koronawirusem zostan膮 poddane ocenie stanu zdrowia dokonanej przez osob臋 ze s艂u偶by medycznej.
4. Po ocenie stanu zdrowia osoby osoba ze s艂u偶by medycznej podejmuje decyzj臋 o konieczno艣ci lub nie przetransportowania osoby do Oddzia艂u Zaka藕nego w艂a艣ciwego szpitala. W tym celu obs艂uga Targ贸w podejmie w艂a艣ciwe kroki, w tym zadzwoni na numer alarmowy GIS 22聽500 115 oraz skontaktuje si臋 ze szpitalem.
5. O zaistnia艂ej sytuacji zostanie niezw艂ocznie powiadomiony Prezes Zarz膮du Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. oraz Pa艅stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
6. Organizator podejmie pr贸b臋 ustalenia listy os贸b obecnych w tym samym czasie na terenie Targ贸w, w tym na stoiskach wystawienniczych i zaleca stosowanie si臋 do wytycznych G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego dost臋pnych na stronie聽gov.pl/web/koronawirus/聽oraz聽gis.gov.pl聽odnosz膮cych si臋 do os贸b, kt贸re mia艂y kontakt z zaka偶onym.
7. Nale偶y dok艂adne zdezynfekowa膰 przestrzenie, w kt贸rej przebywa艂a zaka偶ona osoba (ze wskazaniem, 偶e nie mamy pewno艣ci, czy w momencie 艣wiadczenia us艂ugi dana osoba by艂a ju偶 zaka偶ona) oraz zdezynfekowa膰 narz臋dzia, kt贸re by艂y wykorzystywane w trakcie 艣wiadczenia us艂ugi.
IV. Zasady dotycz膮ce Odwiedzaj膮cych
8. Uczestnik Targ贸w zobowi膮zany jest do:
1) zachowania dystansu spo艂ecznego minimum 1,5 m
2) unikania gromadzenia si臋 w ci膮gach komunikacyjnych
3) unikania bliskiego kontaktu np. u艣cisk贸w d艂oni, przytulania
4) podania najp贸藕niej przed wej艣ciem na Targi nazwy wojew贸dztwa, w kt贸rym zamieszkuje
5) zas艂aniania usta i nosa np. mask膮, przy艂bic膮 lub innym materia艂em
6) noszenia r臋kawiczek, o ile b臋dzie to wymagane obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa
7) zdezynfekowania r膮k przed wej艣ciem na Targi
8) stosowania si臋 do wyznaczonych dr贸g komunikacji oraz stref na terenie Targ贸w
9) stosowania si臋 do wytycznych obs艂ugi Targ贸w w zakresie bezpiecze艅stwa sanitarnego
10) w przypadku z艂ego samopoczucia, w szczeg贸lno艣ci wyst膮pienia objaw贸w choroby uk艂adu oddechowego natychmiastowego powiadomienia obs艂ugi Targ贸w o tym fakcie.
9. Uczestnik Targ贸w wyra偶a zgod臋 na wykonanie u niego bezdotykowego pomiaru temperatury cia艂a w strefie wej艣cia, o ile b臋dzie to wymagane obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa
10. Uczestnikom zaleca si臋 cz臋ste:
1) mycie r膮k wod膮 z myd艂em lub ich dezynfekcj臋, w tym przed i po skorzystaniu z toalety
2) korzystanie z kart p艂atniczych
V. Zasady dotycz膮ce Wystawc贸w
11. Uczestnik Targ贸w b臋d膮cy wystawc膮 zobowi膮zany jest do:
1) Wype艂niania o艣wiadczenia o stanie zdrowia
2) kontroli liczby os贸b przebywaj膮cych na jego stoisku tak, aby nie przekracza艂a ona 1 osoby na 2,5 m.kw stoiska
3) weryfikowania, czy osoby przebywaj膮ce na stoisku maj膮 zas艂oni臋te usta i nos
4) powiadomienia Organizatora w przypadku zauwa偶enia objaw贸w choroby uk艂adu oddechowego u os贸b przebywaj膮cych na jego stoisku
5) powstrzymania si臋 od roznoszenia ulotek lub innych materia艂贸w w formie papierowej
6) powtrzymania si臋 od organizowania dzia艂a艅, kt贸re sprzyja艂yby powstawaniu skupisk ludzi
7) dopuszczenia do pracy jedynie pracownik贸w po przeprowadzeniu kontroli temperatury cia艂a i wyposa偶enia ich w maseczki/przy艂bice oraz r臋kawiczki ochronne, je艣li b臋dzie to wymagane przepisami prawa lub zaleceniami G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego
8) kontrolowania, czy pracownicy maj膮 na艂o偶one maski/przy艂bice
9) dezynfekcji powierzchni lad oraz innych powierzchni b臋d膮cych dotykanymi nie rzadziej ni偶 co godzin臋
10) wyznaczenie miejsc siedz膮cych, w taki spos贸b, aby zosta艂 zachowana odleg艂o艣膰 pomi臋dzy nimi minimum 1,5 m
11) umieszczenia 艣rodk贸w dezynfekuj膮cych dost臋pnych dla os贸b odwiedzaj膮cych stoisko
12) przechowywania 艣mieci i odpad贸w w pojemnikach regularnie czyszczonych i dezynfekowanych
13) stosowania si臋 do aktualnych wytycznych G艂贸wnego Inspektora Sanitarnego oraz przepis贸w prawa w zakresie bezpiecze艅stwa sanitarnego.

Zasady obowi膮zuj膮ce osoby odwiedzaj膮ce wydarzenia targowe w PTAK Warsaw Expo
1. Wype艂nienie o艣wiadczenia dotycz膮cego wojew贸dztwa zamieszkania.
2. Zachowanie dystansu spo艂ecznego min. 1,5 m.
3. Unikanie bliskiego kontaktu, np. u艣cisku d艂oni oraz gromadzenia si臋.
4. Unikanie gromadzenia si臋 w ci膮gach komunikacyjnych.
5. Rekomendowany zakup bilet贸w online.
6. Korzystanie z karty p艂atniczej przy wszystkich zakupach na terenie targ贸w.
7. Bezdotykowy pomiar temperatury uczestnik贸w targ贸w w strefie wej艣cia. *o ile b臋dzie to zalecane przez GIS
8. Cz臋ste mycie r膮k lub dezynfekcja dost臋pnymi preparatami znajduj膮cymi si臋 w strefie wej艣膰, toaletach i innych og贸lnodost臋pnych przestrzeniach.
9. Obowi膮zek zas艂aniania ust i nosa *dotyczy to r贸wnie偶 wydarze艅 plenerowych
10. Poruszanie si臋 zgodnie z wyznaczonymi drogami komunikacji.
11. Spo偶ywanie posi艂k贸w jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
12. Powiadomienie obs艂ugi targ贸w w przypadku z艂ego samopoczucia.
13. Stosowanie si臋 do wytycznych obs艂ugi targ贸w.

Bezpieczna przestrze艅 dla rozwoju Twojego biznesu w trakcie targ贸w w PTAK Warsaw Expo.
Sprawd藕 jak dbamy o bezpiecze艅stwo naszych wystawc贸w, odwiedzaj膮cych i pracownik贸w.
Gwarantujemy najwy偶sze standary bezpiecze艅stwa podczas naszych wydarze艅
1. Dostosowanie liczby uczestnik贸w do obowi膮zuj膮cych przepis贸w tj. przebywanie nie wi臋cej ni偶 1 osoby na 2.5 m2 powierzchni dost臋pnej dla uczestnik贸w, z wy艂膮czeniem obs艂ugi.
2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla go艣ci oczekuj膮cych na wej艣cie na teren targ贸w, wydzielenie stref kolejki do wej艣cia poprzez linie i naklejki wskazuj膮ce kierunki, tak, aby odleg艂o艣膰 pomi臋dzy osobami wynosi艂a minimum 1,5聽m
3. Minimum 3 metry pomi臋dzy stoiskami wystawienniczymi.
4. Sprzeda偶y bilet贸w wst臋pu online z podzia艂em na poszczeg贸lne dni.
5. Rejestracja danych osobowych wystawc贸w, medi贸w, zwiedzaj膮cych. Formularz rejestracji b臋dzie zawiera艂 obowi膮zkow膮 deklaracj臋 epidemiologiczn膮 鈥 o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
6. Obowi膮zek zas艂aniania ust i nosa oraz noszenia r臋kawiczek * o ile b臋dzie to wymagane obowi膮zuj膮cym prawem.
7. Zapewnienie mo偶liwo艣ci zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
8. Odpowiednia liczba pojemnik贸w z preparatem dezynfekuj膮cym przy wszystkich wej艣ciach, w toaletach i innych og贸lnodost臋pnych przestrzeniach.
9. Regularne, nie rzadziej ni偶 co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja cz臋sto dotykanych element贸w infrastruktury: klamki, por臋cze, balustrady, blaty z u偶yciem 艣rodk贸w dezynfekuj膮cych.
10. Przechowywanie 艣mieci i odpad贸w w pojemnikach zamkni臋tych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
11. Wpuszczanie na targi wy艂膮cznie os贸b uprawnionych i posiadaj膮cych dokumenty wst臋pu tj. zg艂oszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzaj膮cy, pracownicy obs艂ugi i s艂u偶by serwisowe.
12. Wprowadzenie bezdotykowej formy weryfikacji dokument贸w wst臋pu.
13. Wyznaczenie odr臋bnych dr贸g komunikacji dla uczestnik贸w wydarzenia.
14. Weryfikacja liczby os贸b przebywaj膮cych na terenie targ贸w.
15. Bezdotykowy pomiar temperatury cia艂a w strefie wej艣cia* o ile b臋dzie to zalecane przez GIS.
16. Odpowiednio dezynfekowane punkty medyczne. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracuj膮cym w tym pomieszczeniu.
17. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cymi zasadami bezpiecze艅stwa w tego typu obiektach.
18. Regularne wentylowanie pomieszcze艅 i przestrzeni, w jakich przebywaj膮 uczestnicy.
19. Wyposa偶enie punkt贸w obs艂ugi w os艂ony z plexi, o ile nie jest mo偶liwe zachowanie bezpiecznej odleg艂o艣ci 1,5聽m.
20. Dopuszczenie do pracy jedynie pracownik贸w po przeprowadzonej kontroli temperatury cia艂a, za ich zgod膮, oraz wyposa偶onych w maseczki / przy艂bice ochronne oraz r臋kawiczki, je艣li nadal b臋dzie to wymagane obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
21. Przygotowanie bezpiecznych stref kolejki do punkt贸w obs艂ugi, w kt贸rej oczekuj膮cy b臋d膮 oddaleni od siebie o minimum 1,5聽metra. Wyznaczenie miejsc (poprzez ta艣my, s艂upki czy naklejki na pod艂odze) do zatrzymania si臋 os贸b oczekuj膮cych na obs艂ug臋 w odleg艂o艣ci 1,5聽metra聽od osoby obs艂uguj膮cej.
22. Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obs艂ugi nie rzadziej ni偶 co godzin臋.
23. Zastosowanie rozlicze艅 bezgot贸wkowych, zabezpieczenie foli膮 terminali p艂atniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej ni偶 co godzin臋.
24. Podejmowanie wzmo偶onych akcji informacyjnych dotycz膮cych zasad bezpiecze艅stwa obowi膮zuj膮cych uczestnik贸w wydarzenia na terenach targowych.
25. Zamieszczenie w widocznych miejscach materia艂贸w edukacyjnych na temat higieny r膮k i zachowania podczas kichania lub kaszlu oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi lud藕mi i unikania u艣cisk贸w d艂oni.

Zasady obowi膮zuj膮ce wystawc贸w w trakcie targ贸w w PTAK Warsaw Expo
1. Wype艂nienie o艣wiadczenia dotyczacego stanu zdrowia pracownik贸w stoisk wystawienniczych i obs艂ugi.
2. Dopuszczenie do pracy na stoisku jedynie pracownik贸w po przeprowadzonej kontroli temperatury cia艂a, za ich zgod膮, oraz wyposa偶onych w maseczki / przy艂bice ochronne oraz r臋kawiczki, je艣li nadal b臋dzie to wymagane obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
3. Dostosowanie liczby dost臋pnych miejsc siedz膮cych przeznaczonych dla go艣ci na stoisku, poprzez wprowadzenie specjalnych rozwi膮za艅聽umo偶liwiaj膮cych zachowanie odleg艂o艣ci聽 przynajmniej 1,5聽metra聽zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cymi zasadami bezpiecze艅stwa.
4. W trakcie monta偶u i demonta偶u stoisk zachowanie zasad bezpiecze艅stwa obowi膮zuj膮cych dla firm zabudowuj膮cych i dostawc贸w zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami i zaleceniami GIS.
5. Zobowi膮zanie Wystawc贸w do zapewnienia na stoiskach stosownych 艣rodk贸w ochrony osobistej dla personelu oraz 艣rodk贸w dezynfekuj膮cych.
6. Wydanie zalece艅 wystawcom, aby w miar臋 mo偶liwo艣ci materia艂y dla go艣ci targowych by艂y dost臋pne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).
7. Wydanie zalece艅 wystawcom, aby w miar臋 mo偶liwo艣ci przypominali go艣ciom na stoiskach o obowi膮zku zas艂aniania ust i nosa.
8. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla go艣ci oczekuj膮cych w kolejce na podej艣cie do stoiska, tak, aby odleg艂o艣膰 pomi臋dzy osobami wynosi艂a minimum 1,5聽m.
9. Zachowanie dystansu spo艂ecznego min. 2 m. w trakcie poruszania si臋 po przestrzeniach wsp贸lnych.
10. Unikanie bliskiego kontaktu, np. u艣cisku d艂oni oraz gromadzenia si臋 na stoisku wystawienniczym.
11. Unikanie gromadzenia si臋 w ci膮gach komunikacyjnych.
12. Cz臋ste mycie r膮k lub dezynfekcja dost臋pnymi preparatami znajduj膮cymi si臋 w strefie wej艣膰, toaletach i innych og贸lnodost臋pnych przestrzeniach.
13. Dezynfekowanie powierzchni lady stoiska nie rzadziej ni偶 co godzin臋
14. Obowi膮zek zas艂aniania ust i nosa w strefie stoiska*dotyczy to r贸wnie偶 wydarze艅 plenerowych
15. Poruszanie si臋 zgodnie z wyznaczonymi drogami komunikacji.
16. Powiadomienie obs艂ugi targ贸w w przypadku z艂ego samopoczucia.
17. Stosowanie si臋 do wytycznych obs艂ugi targ贸w.

Bezpieczna przestrze艅 dla rozwoju Twojego biznesu w trakcie targ贸w w PTAK Warsaw Expo.
Sprawd藕 jak dbamy o bezpiecze艅stwo naszych wystawc贸w, odwiedzaj膮cych i pracownik贸w.
Gwarantujemy najwy偶sze standary bezpiecze艅stwa podczas naszych wydarze艅
1. Dostosowanie liczby uczestnik贸w do obowi膮zuj膮cych przepis贸w tj. przebywanie nie wi臋cej ni偶 1 osoby na 2.5 m2 powierzchni dost臋pnej dla uczestnik贸w, z wy艂膮czeniem obs艂ugi.
2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla go艣ci oczekuj膮cych na wej艣cie na teren targ贸w, wydzielenie stref kolejki do wej艣cia poprzez linie i naklejki wskazuj膮ce kierunki, tak, aby odleg艂o艣膰 pomi臋dzy osobami wynosi艂a minimum 1,5聽m
3. Minimum 3 metry pomi臋dzy stoiskami wystawienniczymi.
4. Sprzeda偶y bilet贸w wst臋pu online z podzia艂em na poszczeg贸lne dni.
5. Rejestracja danych osobowych wystawc贸w, medi贸w, zwiedzaj膮cych. Formularz rejestracji b臋dzie zawiera艂 obowi膮zkow膮 deklaracj臋 epidemiologiczn膮 鈥 o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
6. Obowi膮zek zas艂aniania ust i nosa oraz noszenia r臋kawiczek * o ile b臋dzie to wymagane obowi膮zuj膮cym prawem.
7. Zapewnienie mo偶liwo艣ci zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
8. Odpowiednia liczba pojemnik贸w z preparatem dezynfekuj膮cym przy wszystkich wej艣ciach, w toaletach i innych og贸lnodost臋pnych przestrzeniach.
9. Regularne, nie rzadziej ni偶 co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja cz臋sto dotykanych element贸w infrastruktury: klamki, por臋cze, balustrady, blaty z u偶yciem 艣rodk贸w dezynfekuj膮cych.
10. Przechowywanie 艣mieci i odpad贸w w pojemnikach zamkni臋tych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
11. Wpuszczanie na targi wy艂膮cznie os贸b uprawnionych i posiadaj膮cych dokumenty wst臋pu tj. zg艂oszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzaj膮cy, pracownicy obs艂ugi i s艂u偶by serwisowe.
12. Wprowadzenie bezdotykowej formy weryfikacji dokument贸w wst臋pu.
13. Wyznaczenie odr臋bnych dr贸g komunikacji dla uczestnik贸w wydarzenia.
14. Weryfikacja liczby os贸b przebywaj膮cych na terenie targ贸w.
15. Bezdotykowy pomiar temperatury cia艂a w strefie wej艣cia* o ile b臋dzie to zalecane przez GIS.
16. Odpowiednio dezynfekowane punkty medyczne. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracuj膮cym w tym pomieszczeniu.
17. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cymi zasadami bezpiecze艅stwa w tego typu obiektach.
18. Regularne wentylowanie pomieszcze艅 i przestrzeni, w jakich przebywaj膮 uczestnicy.
19. Wyposa偶enie punkt贸w obs艂ugi w os艂ony z plexi, o ile nie jest mo偶liwe zachowanie bezpiecznej odleg艂o艣ci 1,5聽m.
20. Dopuszczenie do pracy jedynie pracownik贸w po przeprowadzonej kontroli temperatury cia艂a, za ich zgod膮, oraz wyposa偶onych w maseczki / przy艂bice ochronne oraz r臋kawiczki, je艣li nadal b臋dzie to wymagane obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
21. Przygotowanie bezpiecznych stref kolejki do punkt贸w obs艂ugi, w kt贸rej oczekuj膮cy b臋d膮 oddaleni od siebie o minimum 1,5聽metra. Wyznaczenie miejsc (poprzez ta艣my, s艂upki czy naklejki na pod艂odze) do zatrzymania si臋 os贸b oczekuj膮cych na obs艂ug臋 w odleg艂o艣ci 1,5聽metra聽od osoby obs艂uguj膮cej.
22. Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obs艂ugi nie rzadziej ni偶 co godzin臋.
23. Zastosowanie rozlicze艅 bezgot贸wkowych, zabezpieczenie foli膮 terminali p艂atniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej ni偶 co godzin臋.
24. Podejmowanie wzmo偶onych akcji informacyjnych dotycz膮cych zasad bezpiecze艅stwa obowi膮zuj膮cych uczestnik贸w wydarzenia na terenach targowych.
25. Zamieszczenie w widocznych miejscach materia艂贸w edukacyjnych na temat higieny r膮k i zachowania podczas kichania lub kaszlu oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi lud藕mi i unikania u艣cisk贸w d艂oni.