Zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie Targów.

Zasady dotyczący zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w trakcie Targów („Zasady”)
I. Postanowienia ogólne
1. Zasady dotyczą każdego Uczestnika Targów tj. wystawców, odwiedzających oraz innych osób przebywających na terenie Targów.
2. Zasady zostały wydane przez organizatora Targów – Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego Uczestnikom Targów w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 i jest stworzony w oparciu o aktualne wytyczne Ministra Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. W przypadku zmian ww. wytycznych lub zmian w przepisach prawa Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Zasad w tym zakresie.
4. Uczestnicy Targów są bezwzględnie zobowiązani do stosowania się do Zasad, które dostępne są pod adresem www.oldtimerwarsaw.com/covid-19 oraz zostaną wywieszone przy wejściu na targi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu osobom na Targi, w przypadku gdyby ilość Uczestników przekroczyła dozwoloną ilość osób.
6. Zasady dotyczą zarówno przestrzeni zewnętrznych jak i wewnętrznych Targów.
7. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszych Zasad Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od Uczestnika niezwłocznego opuszczenia terenu Targów.
II. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na targach
1. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem świadczenia usług zobowiązany jest niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w targach.
2. Wprowadza się procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
3. Spotkania i narady wewnętrzne są prowadzone przy otwartych oknach lub drzwiach i z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy osobami.
4. Zostały zapewnione środki ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi (maseczki, rękawice jednorazowe), a także preparaty do dezynfekcji rąk.
III. Zasady dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie Targów
A. Tereny wystawiennicze
1. Wprowadza się zmianę sposobu organizacji przestrzeni wystawienniczych (zewnętrznej i wewnętrznej) poprzez poszerzenie ciągów komunikacyjnych pomiędzy stoiskami wystawienniczymi do szerokości minimum 3 metrów.
2. Wprowadza się ograniczenie w ilości osób mogących przebywać na terenie Targów do nie więcej niż 1 osoby na 2.5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi Targów oraz stoisk wystawienniczych.
3. Wprowadza się sprzedaż biletów wstępu online z podziałem na poszczególne dni, która jest sposobem rekomendowanym przez Organizatora.
4. Wprowadzono systemy rejestracji wystawców, mediów, zwiedzających.
5. Wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa (maską, przyłbicą lub innym materiałem).
6. Rekomenduje się noszenie rękawiczek przez każdego Uczestnika Targów.
7. Wprowadzono możliwości otrzymania masek jednorazowych na terenie Targów.
8. Zainstalowanie odpowiedniej liczby pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
9. Wprowadza się zakaz roznoszenia ulotek i takich działań na terenie Targów, które mogłyby sprzyjać tworzeniu się skupisk ludzi. Zalecane jest umieszczenie materiałów reklamowych na stojakach.
B. Strefa wejścia i wyjazdu
1. Na Targi zostaną wpuszczone wyłącznie osoby uprawnione i posiadające dokumenty wstępu tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani odwiedzający, media, pracownicy obsługi i służby serwisowe.
2. Wyznaczono odrębne drogi komunikacji dla Uczestników Targów – jednej dla osób wchodzących na teren Targów, drugiej dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
3. Dla gości oczekujących na wejście na teren Targów, wydziela się strefy kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
4. Wprowadza się bezdotykowe formy weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
5. Wprowadza się system liczenia osób, co umożliwi weryfikację liczby osób przebywających na terenie Targów oraz pozwoli na blokadę wejścia, w przypadku przekroczenia dozwolonej liczby osób.
6. W strefach wejścia przeprowadzana będzie kontrola, czy osoby wchodzące na teren Targów mają na twarzy maskę i założone rękawiczki, jeśli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
7. W strefie wejścia wprowadzono bezdotykowy, obowiązkowy pomiar temperatury ciała, jeśli będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
8. Przygotowano zamknięte, odizolowane i odpowiednio dezynfekowane pomieszczenie dla osób z objawami infekcji. Zapewniono odpowiednie zabezpieczenie pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.
C. Punkty obsługi Klienta (recepcje, biura targów)
1. Ograniczono liczbę punktów obsługi do niezbędnego minimum i wprowadzono w jak najszerszym stopniu obsługę online.
2. Wyposażono punkty obsługi w osłony z plexi, o ile nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m.
3. Do pracy są dopuszczani jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, wyposażeni w maski/ przyłbice ochronne oraz rękawiczki.
4. Przygotowano bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący są oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczono miejsca (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 1,5 metra od osoby obsługującej.
5. Powierzchni lad recepcyjnych w punkcie obsługi są dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.
6. Zaleca się dokonywanie rozliczeń bezgotówkowych. Terminale płatnicze zostają zabezpieczenie folią, a ich dezynfekcja następuje nie rzadziej niż co godzinę.
D. Stoiska wystawiennicze i strefy dla gości
1. Liczba dostępnych miejsc siedzących na terenach Targów została zorganizowana w sposób zapewniający zachowanie odległości  przynajmniej 1,5 m.
2. W trakcie montażu i demontażu stoisk firmy zabudowujące i dostawcy są zobowiązani do zachowania dotyczących ich zasad bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
3. Wprowadza się obowiązek, aby Wystawcy zapewnili na swoich stoiskach stosowne środki ochrony osobistej dla personelu oraz środki dezynfekujące dostępne dla osób odwiedzających stoisko.
4. Zaleca się Wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).
5. Zaleca się Wystawcy dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na stoisku poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi.
6. Wprowadza się zakaz serwowania posiłków i napojów na stoiskach wystawienniczych, z wyłączeniem tych, które zapakowane są w fabryczne opakowania lub podawane są bezpośrednio z dystrybutora do jednorazowych naczyń. Naczynia jednorazowe winny być zapakowane osobno i podawane każdorazowo osobie, chcącej z nich skorzystać. Blaty na których znajdują się posiłki lub napoje winny być dezynfekowane minimum raz na 1 godzinę.
E. Przestrzenie gastronomiczne
1. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) następuje zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście do przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) następuje z zachowaniem bezpiecznych odstępów minimum 1,5 metra.
F. Higiena otoczenia i środki bezpieczeństwa
1. Serwis sprzątający zobowiązany jest do działania zgodnie z planem zachowania higieny.
2. Zapewniono odpowiednią ilości urządzeń do higieny rąk, środków na bazie alkoholu w miejscach przebywania Uczestników np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp.
3. Personel obsługujący Targi został przeszkolony w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenie Targów.
4. Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, przeprowadzane jest czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
5. Śmieci i odpady przechowywane są w pojemnikach regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
6. W pomieszczeniach i przestrzeni, w jakich przebywają Uczestnicy przeprowadza się regularną wentylację.
7. Wszystkich toalety zostały wyposażone w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Dokonywana jest regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet. Wprowadzono karty kontrolne, z częstotliwością serwisu co godzinę.
8. Zapewniona została obecnoś
9. zespołu medycznego dostępnego na terenie Targów podczas ich trwania.
G. Komunikacja z Gośćmi
1. W trakcie Targów podejmowane są wzmożone akcje informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących Uczestników Targów.
2. Podczas Tragów prowadzona jest komunikacja (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie na terenach targowych, zachowaniu odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.
3. W widocznych miejscach na terenie Targów zostały umieszczone materiały edukacyjne (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.
4. Został uruchomiony alarmowy numeru telefonu, informacje o numerze alarmowym oraz zasadach korzystania z tego numeru zostały umieszczone w widocznych miejscach.
H. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi
1. Pracownicy, wystawcy, osoby świadczące usługi zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o stanie swojego zdrowia.
2. Pracownicy/osoby świadczące usługi zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr GIS 22 500 115 lub 999 lub 112 i poinformować, że  mogą  być  zakażeni  koronawirusem.
3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. O fakcie tym zostanie powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczną, do której instrukcji i poleceń należy się bezwzględnie stosować.
5. Pracownik u którego występują niepokojące objawy będzie oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
6. Organizator podejmie działania, w celu ustalenia obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub inna osoba, przeprowadzi rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
7. Organizator stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
I. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby zakażenia koronawirusem
1. W przypadku zauważenia u siebie objawów zarażenia koronawirusem, należy niezwłocznie udać się do Punktu Medycznego i powiadomić o tym fakcie obsługę Targów.
2. W przypadku zauważenia osoby, która ma objawy zakażenia koronawirusem lub podejrzewa się, że może być osobą zakażoną należy niezwłocznie o tym poinformować obsługę Targów.
3. Osoby, które mają objawy zakażenia koronawirusem zostaną poddane ocenie stanu zdrowia dokonanej przez osobę ze służby medycznej.
4. Po ocenie stanu zdrowia osoby osoba ze służby medycznej podejmuje decyzję o konieczności lub nie przetransportowania osoby do Oddziału Zakaźnego właściwego szpitala. W tym celu obsługa Targów podejmie właściwe kroki, w tym zadzwoni na numer alarmowy GIS 22 500 115 oraz skontaktuje się ze szpitalem.
5. O zaistniałej sytuacji zostanie niezwłocznie powiadomiony Prezes Zarządu Ptak Warsaw Expo sp. z o.o. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
6. Organizator podejmie próbę ustalenia listy osób obecnych w tym samym czasie na terenie Targów, w tym na stoiskach wystawienniczych i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
7. Należy dokładne zdezynfekować przestrzenie, w której przebywała zakażona osoba (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekować narzędzia, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.
IV. Zasady dotyczące Odwiedzających
8. Uczestnik Targów zobowiązany jest do:
1) zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 m
2) unikania gromadzenia się w ciągach komunikacyjnych
3) unikania bliskiego kontaktu np. uścisków dłoni, przytulania
4) podania najpóźniej przed wejściem na Targi nazwy województwa, w którym zamieszkuje
5) zasłaniania usta i nosa np. maską, przyłbicą lub innym materiałem
6) noszenia rękawiczek, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa
7) zdezynfekowania rąk przed wejściem na Targi
8) stosowania się do wyznaczonych dróg komunikacji oraz stref na terenie Targów
9) stosowania się do wytycznych obsługi Targów w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego
10) w przypadku złego samopoczucia, w szczególności wystąpienia objawów choroby układu oddechowego natychmiastowego powiadomienia obsługi Targów o tym fakcie.
9. Uczestnik Targów wyraża zgodę na wykonanie u niego bezdotykowego pomiaru temperatury ciała w strefie wejścia, o ile będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa
10. Uczestnikom zaleca się częste:
1) mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję, w tym przed i po skorzystaniu z toalety
2) korzystanie z kart płatniczych
V. Zasady dotyczące Wystawców
11. Uczestnik Targów będący wystawcą zobowiązany jest do:
1) Wypełniania oświadczenia o stanie zdrowia
2) kontroli liczby osób przebywających na jego stoisku tak, aby nie przekraczała ona 1 osoby na 2,5 m.kw stoiska
3) weryfikowania, czy osoby przebywające na stoisku mają zasłonięte usta i nos
4) powiadomienia Organizatora w przypadku zauważenia objawów choroby układu oddechowego u osób przebywających na jego stoisku
5) powstrzymania się od roznoszenia ulotek lub innych materiałów w formie papierowej
6) powtrzymania się od organizowania działań, które sprzyjałyby powstawaniu skupisk ludzi
7) dopuszczenia do pracy jedynie pracowników po przeprowadzeniu kontroli temperatury ciała i wyposażenia ich w maseczki/przyłbice oraz rękawiczki ochronne, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa lub zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego
8) kontrolowania, czy pracownicy mają nałożone maski/przyłbice
9) dezynfekcji powierzchni lad oraz innych powierzchni będących dotykanymi nie rzadziej niż co godzinę
10) wyznaczenie miejsc siedzących, w taki sposób, aby został zachowana odległość pomiędzy nimi minimum 1,5 m
11) umieszczenia środków dezynfekujących dostępnych dla osób odwiedzających stoisko
12) przechowywania śmieci i odpadów w pojemnikach regularnie czyszczonych i dezynfekowanych
13) stosowania się do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego.

Zasady obowiązujące osoby odwiedzające wydarzenia targowe w PTAK Warsaw Expo
1. Wypełnienie oświadczenia dotyczącego województwa zamieszkania.
2. Zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.
3. Unikanie bliskiego kontaktu, np. uścisku dłoni oraz gromadzenia się.
4. Unikanie gromadzenia się w ciągach komunikacyjnych.
5. Rekomendowany zakup biletów online.
6. Korzystanie z karty płatniczej przy wszystkich zakupach na terenie targów.
7. Bezdotykowy pomiar temperatury uczestników targów w strefie wejścia. *o ile będzie to zalecane przez GIS
8. Częste mycie rąk lub dezynfekcja dostępnymi preparatami znajdującymi się w strefie wejść, toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
9. Obowiązek zasłaniania ust i nosa *dotyczy to również wydarzeń plenerowych
10. Poruszanie się zgodnie z wyznaczonymi drogami komunikacji.
11. Spożywanie posiłków jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
12. Powiadomienie obsługi targów w przypadku złego samopoczucia.
13. Stosowanie się do wytycznych obsługi targów.

Bezpieczna przestrzeń dla rozwoju Twojego biznesu w trakcie targów w PTAK Warsaw Expo.
Sprawdź jak dbamy o bezpieczeństwo naszych wystawców, odwiedzających i pracowników.
Gwarantujemy najwyższe standary bezpieczeństwa podczas naszych wydarzeń
1. Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2.5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.
2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście na teren targów, wydzielenie stref kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m
3. Minimum 3 metry pomiędzy stoiskami wystawienniczymi.
4. Sprzedaży biletów wstępu online z podziałem na poszczególne dni.
5. Rejestracja danych osobowych wystawców, mediów, zwiedzających. Formularz rejestracji będzie zawierał obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
6. Obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek * o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
7. Zapewnienie możliwości zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
8. Odpowiednia liczba pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
9. Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
10. Przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
11. Wpuszczanie na targi wyłącznie osób uprawnionych i posiadających dokumenty wstępu tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe.
12. Wprowadzenie bezdotykowej formy weryfikacji dokumentów wstępu.
13. Wyznaczenie odrębnych dróg komunikacji dla uczestników wydarzenia.
14. Weryfikacja liczby osób przebywających na terenie targów.
15. Bezdotykowy pomiar temperatury ciała w strefie wejścia* o ile będzie to zalecane przez GIS.
16. Odpowiednio dezynfekowane punkty medyczne. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.
17. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
18. Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
19. Wyposażenie punktów obsługi w osłony z plexi, o ile nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m.
20. Dopuszczenie do pracy jedynie pracowników po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
21. Przygotowanie bezpiecznych stref kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczenie miejsc (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 1,5 metra od osoby obsługującej.
22. Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
23. Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.
24. Podejmowanie wzmożonych akcji informacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych.
25. Zamieszczenie w widocznych miejscach materiałów edukacyjnych na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.

Zasady obowiązujące wystawców w trakcie targów w PTAK Warsaw Expo
1. Wypełnienie oświadczenia dotyczacego stanu zdrowia pracowników stoisk wystawienniczych i obsługi.
2. Dopuszczenie do pracy na stoisku jedynie pracowników po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
3. Dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących przeznaczonych dla gości na stoisku, poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 1,5 metra zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
4. W trakcie montażu i demontażu stoisk zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących dla firm zabudowujących i dostawców zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami GIS.
5. Zobowiązanie Wystawców do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków dezynfekujących.
6. Wydanie zaleceń wystawcom, aby w miarę możliwości materiały dla gości targowych były dostępne tylko w wersji online (np. na ekranach, pliki przekazywane online).
7. Wydanie zaleceń wystawcom, aby w miarę możliwości przypominali gościom na stoiskach o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
8. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących w kolejce na podejście do stoiska, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
9. Zachowanie dystansu społecznego min. 2 m. w trakcie poruszania się po przestrzeniach wspólnych.
10. Unikanie bliskiego kontaktu, np. uścisku dłoni oraz gromadzenia się na stoisku wystawienniczym.
11. Unikanie gromadzenia się w ciągach komunikacyjnych.
12. Częste mycie rąk lub dezynfekcja dostępnymi preparatami znajdującymi się w strefie wejść, toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
13. Dezynfekowanie powierzchni lady stoiska nie rzadziej niż co godzinę
14. Obowiązek zasłaniania ust i nosa w strefie stoiska*dotyczy to również wydarzeń plenerowych
15. Poruszanie się zgodnie z wyznaczonymi drogami komunikacji.
16. Powiadomienie obsługi targów w przypadku złego samopoczucia.
17. Stosowanie się do wytycznych obsługi targów.

Bezpieczna przestrzeń dla rozwoju Twojego biznesu w trakcie targów w PTAK Warsaw Expo.
Sprawdź jak dbamy o bezpieczeństwo naszych wystawców, odwiedzających i pracowników.
Gwarantujemy najwyższe standary bezpieczeństwa podczas naszych wydarzeń
1. Dostosowanie liczby uczestników do obowiązujących przepisów tj. przebywanie nie więcej niż 1 osoby na 2.5 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, z wyłączeniem obsługi.
2. Zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla gości oczekujących na wejście na teren targów, wydzielenie stref kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m
3. Minimum 3 metry pomiędzy stoiskami wystawienniczymi.
4. Sprzedaży biletów wstępu online z podziałem na poszczególne dni.
5. Rejestracja danych osobowych wystawców, mediów, zwiedzających. Formularz rejestracji będzie zawierał obowiązkową deklarację epidemiologiczną – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.
6. Obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz noszenia rękawiczek * o ile będzie to wymagane obowiązującym prawem.
7. Zapewnienie możliwości zakupu maseczek w przynajmniej jednym punkcie na terenie obiektu targowego.
8. Odpowiednia liczba pojemników z preparatem dezynfekującym przy wszystkich wejściach, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
9. Regularne, nie rzadziej niż co 2 godziny, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
10. Przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie czyszczonych i dezynfekowanych.
11. Wpuszczanie na targi wyłącznie osób uprawnionych i posiadających dokumenty wstępu tj. zgłoszeni wystawcy, zarejestrowani zwiedzający, pracownicy obsługi i służby serwisowe.
12. Wprowadzenie bezdotykowej formy weryfikacji dokumentów wstępu.
13. Wyznaczenie odrębnych dróg komunikacji dla uczestników wydarzenia.
14. Weryfikacja liczby osób przebywających na terenie targów.
15. Bezdotykowy pomiar temperatury ciała w strefie wejścia* o ile będzie to zalecane przez GIS.
16. Odpowiednio dezynfekowane punkty medyczne. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia pracownikom medycznym pracującym w tym pomieszczeniu.
17. Przygotowanie sposobu funkcjonowania przestrzeni gastronomicznych (w tym restauracji) zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w tego typu obiektach.
18. Regularne wentylowanie pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
19. Wyposażenie punktów obsługi w osłony z plexi, o ile nie jest możliwe zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m.
20. Dopuszczenie do pracy jedynie pracowników po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą, oraz wyposażonych w maseczki / przyłbice ochronne oraz rękawiczki, jeśli nadal będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zaleceniami GIS.
21. Przygotowanie bezpiecznych stref kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczenie miejsc (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 1,5 metra od osoby obsługującej.
22. Dezynfekowanie powierzchni lady recepcyjnej w punkcie obsługi nie rzadziej niż co godzinę.
23. Zastosowanie rozliczeń bezgotówkowych, zabezpieczenie folią terminali płatniczych oraz ich dezynfekowanie nie rzadziej niż co godzinę.
24. Podejmowanie wzmożonych akcji informacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenach targowych.
25. Zamieszczenie w widocznych miejscach materiałów edukacyjnych na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.